Rezervácia termínu na meranie InBody

Tu vyber či ide o kompletné meranie alebo o základné

Analýza zloženia tela InBody 120

Analýza zloženia tela InBody

Telesná diagnostika tela prístrojom Inbody je multifrekvenčná analýza BIA založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza intracelulárnym aj extracelulárnym priestorom. Prúd je vysielaný v 2 rôznych frekvenciách 20kHz a 100kHz v piatich segmentoch tela.

Bioelektrická impedanica (BIA)
bioimpedačná analýza

Niektoré značky bio-impedačných prístrojov využívajú empirický odhad na základe vstupných údajov danej populácie. Telesný bioimpedačný analyzátor InBody využíva technológiu DSM-BIA a DSMF-BIA, to znamená, že pracuje multi-frekvenčne. Bioimpedancia je najrozšírenejšia nepriama metóda na zisťovanie telesného tuku, svalovej hmoty a celkovej stavby tela.

Základná analýza zloženie tela na prístroji InBody

Priama segmentálna multifrekvenčná bioelektrická impedančná analýza DSM-BIA.

Výsledky analýzy telesnej kompozície InBody 120

Výsledky základného merania
telesnej kompozície InBody 120

 • Celková voda, proteíny, minerálne látky, tuková hmota, kostná hmota, bez tuková hmota, svalová hmota, telesná váha
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pás - boky (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, % svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • oblasť telesného tuku
 • úroveň vnútorného tuku
 • nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženost, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • história telesného zloženia
 • impedancia v jednotlivých telesných segmentoch stanovená každou frekvenciou zvlásť

Cena merania:

 • 15 eur (do 15-20 min.)
 • 10 eur (cena merania pre deti do 16 rokov)

Komplexná analýza zloženia tela (Body Vision)

Bohaté výsledky rozšírenej analýzy nameraných údajov s grafickým spracovaním  a odporúčanými hodnotami.

Zloženie tela

 • TBW - celková telesná voda
 • ICW intracelulárna (vnútrobunková) voda + rozsah
 • ECW extracelulárna (mimobunková) voda + rozsah
 • beztuková hmota
 • proteíny + rozsah

Telesný typ

 • telesná hmotnosť tela + rozsah
 • hmotnosť kostrových svalov + rozsah
 • hmotnosť telesného tuku + rozsah
 • minerálne látky + rozsah

Podľa  vzájomého pomeru kostrovej a tukovej
hmoty sa určí Váš typ tela: zdravý, obézny, slavý, silný.

Segmentálna analýza 

Trupu, horných a dolných končatín
Výsledky segmentálnej analýzy dokážu odhaliť dysbalancie postavy.
Výstupné údaje ponúkajú hodnotenie svalovej i tukovej hmoty v kg a v %.

Viscelárny (vnútorný) tuk VFA 

Bioimpedancia prostredníctvom prístroja InBody dokáže namerať hodnoty v cmviscelárneho (útrobného) tuku, ktorý sa vyskytuje v brušnej dutine.

Podľa nameranej hodnoty vieme vyhodnoniť VFA: nízka hodnota, normálna, hraničná, nadhraničná a extrémna.

Grafický výstup histórie nameraných údajov

chronologický a grafický spracovaný prehľad: telesnej hmotnosti, SMM (kostrovej svaloviny) kg, telesného tuku (kg), telesného tuku (%) VFA (cm2).
Výborný nástroj pre klienta, na sledovanie svojho progresu a zmeny podielu svalovej a tukovej hmoty.

BMR, BMA, ABSI

BMR / Bazálny metabolický výdaj + rozsah

BMA / Metabolický vek

ABSI / Body shape index

BMI, PBF, WHR

BMI / Body mass index + rozsah

PBF / Percentuály podiel telesného tuku +  rozsah

WHR / Pomer pás boky + rozsah

Cena rozšírenej analýzy zloženia tela InBody 120

30 eur (30min.- 45 min.)

Cena zahŕňa i výstup základného merania. 
Analýza je farebne vytlačená a zviazaná odovzdaná klientovi.

Analýza zloženia tela InBody | Poradňa výživy Topoľčany