Analýza zloženia tela BIA metódou

Bioimpedačný spôsob merania telesného tuku sa používa viac ako 50 rokov a je jednou z najpoúživanejších metód. Je to neinvazívny spôsob merania tuku, ktorý funguje na základe vodivosti tkanív. Striedavý elektrický prúd nízkej intenzity vysiela do ľudského tela signály, ktoré prechádzajú mimobunkovým priestorom biologickými štruktúrami.  Vodivé tkanivá sú hlavnou cestou vodivosti elektrického prúdu, zatiaľ čo tukové tkanivo má nízku až žiadnu vodivosť a tým prúd narazí na odpor.

Priame segmentové meranie

Priame segmentové meranie

InBody poskytuje nezávislé merania pre každý z 5 valcov tela (ľavá ruka, pravá ruka, trup, ľavá noha a pravá noha), aby vám poskytla presné a podrobné výsledky.

Bez empirických odhadov

Bez empirických
odhadov

InBody meria vašu impedanciu nezávisle, takže vaše výsledky nie sú ovplyvnené vaším vekom, pohlavím, etnickým pôvodom, atletikou alebo tvarom tela.

8-bodový kontaktný elektródový systém

8-bodový kontaktný elektródový systém

Pri meraní impedancie elektródami vzniká kontaktný odpor so strategicky umiestnenými elektródami, aby sa zaistilo, že merania sú presné a reprodukovateľné.

Priame segmentové meranie

Multifrekvenčné 
meranie

InBody používa viac prúdov pri rôznych frekvenciách na zabezpečenie presnej analýzy telesnej vody.

Čo je to analýza bioelektrickej impedancie BIA?

Multifrekvenčná analýza je založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza mimobunkovým a vnútrobunkovým priestorom, telesný analyzátor InBody tak vysiela dve rôzne frekvencie. Analyzátory zloženia tela od spoločnosti InBody sa spoliehajú na štyri technologické piliere, ktoré zákazníkom poskytujú presné a priame segmentové meranie viac frekvenčnej bioelektrickej impedančnej analýzy (DSM-MFBIA), ktoré boli do značnej miery overené metódami zlatého štandardu.

C tvar

zvýšený podiel tukovej hmoty

D tvar

klient s rozvinutou svalovou hmotou

I tvar

ideálna proporcia tela

Čo treba vedieť pred meranín

 •  meranie sa neodporúča počas menštruácie a gravidity,
 •  meranie nie je vhodné pre ľudí so srdcovým strojčekom, 
 • taktiež sa neodporúča po konzumácií alkoholu, tesne po jedle, po kúpeli, po fyzickej záťaži.

Medzi priame metódy stanovenia telesného tuku patrí:

 • podvodné váženie - celotelová denzitometria,
 • hydrometria - vykonáva sa izotopovou metódov, kedy je meraný vystavený rádioaktivite,
 • CT vyšetrenie - vyšetrovaný je vystavený roentgenovému žiareniu,
 • duálna protónová absorbciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,
 • DEXA Scan absorpciometria - vyšetrovaný je vystavovaný ožarovaniu,
Diagnostika tela InBody
Diagnostika tela InBody

Rezervácia termínu na meranie InBody

Poradňa výživy a prevencie nadváhy Topoľčany - poradňa dietológie.

Špecialistka na výživu a dietetiku

Ing. Jana Pastrnáková

1. meranie s konzultáciou

Služba nad rámec merania InBody

Rešpektujte prosím dohodnutý čas a na stretnutie nemeškajte

Upozornenie!

 • V cene je zahrnuté meranie na InBody a interpretácie nameraných výsledkov do 30 min.
 • Služba nezahŕňa nutričnú konzultáciu ani rozbor stravovacích návykoch, nastavenie kalorického príjmu, jedálnička, vašej aktuálnej diéty, vyhodnotenie stravovacích návykov a vysvetlenie stravovania pri intoleranciích a alergiách. V prípade záujmu o konzultáciu o výžive je potrebné si rezerovať čas na vstupnú konzultáciu. V cene vstupnej konzultácie je aj meranie na InBody. Na konzultáciu sa môžete objednať, > tu.
 • V prípade záujmu o nastavenie kalorického príjmu a nastavenie pomeru makronutrientov, objednajte si túto službu, ktorá je súčasťou formulára.

Váš termín bude potvrdený až po kontrole dostupných časov. V priebehu 24 hod. Vám termín upresním a potvrdím, buď písomne alebo telefonicky. Ďakujem za pochopenie. Teším sa na Vašu návštevu. Analýza je farebne vytlačená a zviazaná odovzdaná klientovi, zároveň odoslaná na mail v .pdf

Analýza zloženia tela InBody DSM-BIA

Telesná diagnostika tela prístrojom Inbody je multifrekvenčná analýza BIA založená na striedaní elektrického prúdu, ktorý prechádza intracelulárnym aj extracelulárnym priestorom. Prúd je vysielaný v 2 rôznych frekvenciách 20kHz a 100kHz v piatich segmentoch tela.

Bioelektrická impedanica (BIA)
bioimpedačná analýza

Niektoré značky bio-impedačných prístrojov využívajú empirický odhad na základe vstupných údajov danej populácie. Telesný bioimpedačný analyzátor InBody využíva technológiu DSM-BIA a DSMF-BIA, to znamená, že pracuje multi-frekvenčne. Bioimpedancia je najrozšírenejšia nepriama metóda na zisťovanie telesného tuku, svalovej hmoty a celkovej stavby tela.

Základná analýza zloženie tela na prístroji InBody

Priama segmentálna multifrekvenčná bioelektrická impedančná analýza DSM-BIA.

InBody diagnostika tela

Výsledky základného merania
telesnej kompozície InBody 120

 • Celková voda, proteíny, minerálne látky, tuková hmota, kostná hmota, bez tuková hmota, svalová hmota, telesná váha
 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pás - boky (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých telesných častiach, % svaloviny v jednotlivých telesných častiach
 • oblasť telesného tuku
 • úroveň vnútorného tuku
 • nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk)
 • Telesná vyváženost, telesná sila, zdravotná diagnóza
 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
 • história telesného zloženia
 • impedancia v jednotlivých telesných segmentoch stanovená každou frekvenciou zvlásť

Komplexná analýza zloženia tela Body Vision

Bohaté výsledky rozšírenej analýzy nameraných údajov s grafickým spracovaním  a odporúčanými hodnotami.

InBody diagnostika tela

Zloženie tela

 • TBW - celková telesná voda
 • ICW intracelulárna (vnútrobunková) voda rozsah
 • ECW extracelulárna (mimobunková) voda rozsah
 • beztuková hmota
 • proteíny rozsah
InBody diagnostika tela

Telesný typ

 • telesná hmotnosť tela rozsah
 • hmotnosť kostrových svalov rozsah
 • hmotnosť telesného tuku rozsah
 • minerálne látky rozsah

Podľa  vzájomého pomeru kostrovej a tukovej
hmoty sa určí Váš typ tela: zdravý, obézny, slavý, silný.

InBody diagnostika tela

Segmentálna analýza 

Trupu, horných a dolných končatín
Výsledky segmentálnej analýzy dokážu odhaliť dysbalancie postavy.
Výstupné údaje ponúkajú hodnotenie svalovej i tukovej hmoty v kg a v %.

InBody diagnostika tela

Viscerálny (útrobný) tuk VFA 

Bioimpedancia prostredníctvom prístroja InBody dokáže namerať hodnoty v cmviscelárneho (útrobného) tuku, ktorý sa vyskytuje v brušnej dutine.

Podľa nameranej hodnoty vieme vyhodnoniť VFA: nízka hodnota, normálna, hraničná, nadhraničná a extrémna.

InBody diagnostika tela

BMR, BMA, ABSI

BMR / Bazálny metabolický výdaj rozsah

BMA / Metabolický vek

ABSI / Body shape index

InBody diagnostika tela

Grafický výstup histórie nameraných údajov

chronologický a grafický spracovaný prehľad: telesnej hmotnosti, SMM (kostrovej svaloviny) kg, telesného tuku (kg), telesného tuku (%) VFA (cm2).
Výborný nástroj pre klienta, na sledovanie svojho progresu a zmeny podielu svalovej a tukovej hmoty.

BMI, PBF, WHR

BMI / Body mass index rozsah

PBF / Percentuály podiel telesného tuku  rozsah

WHR / Pomer pás boky rozsah

Inštrukcie pred meraním na InBody

 • Diagnostiku nemôže podstúpiť osoba s kardiostimulátorom alebo osoba, ktorá má v tele iné elektronické zariadenia.
 • Tehotné ženy nemôžu podstúpiť diagnostiku tela na prístroji InBody.
 • Klient by mal byť nalačno alebo 2 – 3 hodiny pred meraním nejesť a nepiť. Je to z toho dôvodu, že hmota jedla sa ráta ako váha a môže byť príčinou chyby pri meraní.
 • Pred meraním je treba použiť toaletu. Napriek tomu, že stolica a moč nie sú zahrnuté ako prvky zloženia tela, ich objem je do váhy pripočítaný. To môže viesť k biologickej chybe.
 • Deň pred analýzou sa vyhnúť náročnejším športovým aktivitám. Namáhavé cvičenie alebo prudké pohyby môžu spôsobiť dočasné zmeny v zložení tela.
 • Pred meraním zostaňte v pokoji stáť asi 5 minút. V prípade, že sa test robí hneď po ležaní alebo po dlhšom sedení, môžu nastať mierne zmeny v jeho výsledkoch. Je to z toho dôvodu, že telesná voda má tendenciu sa sťahovať do dolných končatín, keď osoba sedí, alebo v prípade, že sa postaví.
 • Test sa nemôže robiť tesne po sprchovaní alebo saunovaní. Potenie spôsobuje dočasné zmeny v zložení tela meranej osoby.
 • Odložte všetky kovové ozdoby a šperky.
 • Meranie na InBody sa nemôže robiť počas menštruačného cyklu. U žien dochádza v jeho priebehu k zvyšovaniu telesnej vody. Meranie na InBody  sa má robiť pri normálnej teplote, lebo ľudské telo je pri nej stabilné. Opakované merania je odporúčané plánovať v tom istom čase a za tých istých podmienok.
 • 24 hodín pred meranín na InBody nekonzumujte alkohol a minimalizujte príjem kofeínu.
 • V deň merania na InBody sa neoporúča saunovať, pred meraním si nepremasťujte ruky a chodidlá.
InBody diagnostika tela

Poradňu výživy nutričnej špecialistky nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti

Merateľný výsledok chudnutia

Pri redukcii telesnej hmotnosti nie je dôležitý masívny úbytok, ale nastavenie správneho chudnutia
pri zachovaní svalovej hmoty. Každá redukcia telesnej hmotnosti musí byť trvalo udržateľná.