A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Mlieko je potravina, ktorá má vo výžive ľudí nezastupiteľný význam. Mlieko tvorí: voda, tuk, bielkoviny, sacharidy (laktóza), minerálne látky a iné doplňujúce zložky (vitamíny, karotenoidy...). Z nutričného a technologického hľadiska sú práve bielkoviny najvýznamnejšou zložkou. Kravské mlieko vo všeobecnosti obsahuje dva typy β-kazeínu, typy A1 a A2. A2 mlieko je kravské mlieko, ktoré obsahuje iba A2 beta-kazeín.

Podiel bielkovín v mlieku

 • Zastúpenie bielkovín v mlieku: 3 - 4%, z toho 2,6% kazeínov. Tvoria sa v bunkách mliečnej žľazy syntézou v ribozómoch endoplazmatického retikula z aminokyselín prinášaných krvou. 
 • Kazeín je hlavná mliečna bielkovina, ktorá predstavuje komplex štyroch fosfolipidov - frakcií:  (αS1 – kazeín, αS2 – kazeín, β-kazeín, κ- kazeín.
 • Kazeínové bielkoviny (asi 82%) a srvátkové bielkoviny (18%) - albumíny a globulíny. V prípade nedostatočnej výživy dojníc sa v mlieku vyskytuje menej kazeínu, obsah albumínu a globulínu je nemenný.
 • Beta-kazeín môže byť prítomný v kravskom mlieku v dvoch odlišných formách (A1 alebo A2) alebo ako kombinácia oboch. U hovädzieho dobytka je gén pre β-kazeín lokalizovaný na chromozóme 6. Beta-kazeín má celý komplex genetických variantov: A1, A2, A3, A5, B, C, D, E,F, G, H a I.  Z nich beta kazeíny A1a A2 sú najviac zastúpené. Tvoria viac ako 90% zo všetkých spomínaných variantovbeta kazeínov. Podľa toho rozoznávame mlieko A2 a mlieko A1. Mlieko A2 obsahuje len β-kazeín A2.
 • Množstvo bielkovín v mlieku ovplyvnňuje viacero faktorov: plemeno, výživa, vek dojnice, stupeň laktácie, zdravotný stav dojnice.
 • Kazeín v porovnaní s ideálnou bielkovinou vaječného bielka obsahuje menej sírnych aminokyselín cystínu a metionínu a viac lyzínu. Bielkoviny srvátky sú bohaté na cystín a majú mimoriadne vysoký obsah tryptofánu. 


A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Pôvodne kravské mlieko obsahovalo výlučne proteín A2. Postupom času začali kravy vďaka prirodzenej mutácii produkovať proteíny A1 aj A2, čo viedlo k zmiešaným stádam. Niektoré kravy však prirodzene produkujú iba mlieko s proteínom A2. Publikované odborné práce  a výskumy naznačujú, že A2 mlieko môže u niektorých ľudí pomôcť vyhnúť sa žalúdočným ťažkostiam. 

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Aký je rozdiel medzi A1 a A2 beta-kazeínom?

Vedci sa domnievajúí, že príhoda tejto mutácie sa prihodila pred 8. tisícmi rokov tak, že aminokyselina prolín na pozícii 67 bola nahradená histidínom. Tato genetická mutácia sa následne rozšírila v stádach dobytka v západných častiach sveta.

 • A1 beta-kazeín obsahuje aminokyselinu histidín na 67. pozícii polypeptidového reťazca.
 • A2 beta-kazeín obsahuje aminokyselinu prolín na 67. pozícii polypeptidového reťazca.

Nevýhody A1 mlieka:

 • Zvýšené riziko cukrovky 1. typu
  Peptidy získané z potravy, konkrétne tie, ktoré sú získané z mlieka, môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie zvýšením rizika cukrovky závislej od inzulínu. Tento postoj vychádza zo vzťahu diabetu 1. typu (T1D) a konzumácie variantov A1 a B β-kazeínu z kravského mlieka. Zdá sa, že β-kazomorfín-7 (BCM-7) z β-kazeínu môže fungovať ako imunosupresívum a zhoršovať toleranciu voči potravinovým antigénom v imunitnom systéme čreva, čo zase môže prispieť k nástupu T1D. 
 • Zvýšené riziko srdcových chorôb -  beta-kazeín môže byť tiež rizikovým faktorom pre koronárnu chorobu srdca (CHD)
 • Zhoršenie trávenia - tento malý rozdiel v aminokyselinovej skladbe môže mať vplyv na trávenie a zdravie. Pri trávení A1 beta-kazeínu sa môže uvoľniť peptid nazývaný beta-kazomorfín-7 (BCM-7). Niektoré štúdie naznačujú, že BCM-7 môže mať negatívne účinky na zdravie, ako napríklad: Trávením typu A1 sa môže získať peptid β-kazomorfín-7, ktorý sa podieľa na nepriaznivých gastrointestinálnych účinkoch konzumácie mlieka, z ktorých niektoré sa podobajú účinkom laktózovej intolerancie.
 • Zvýšená zápalová aktivita - konzumácia mlieka obsahujúceho A1 β-kazeín bola spojená so zvýšeným gastrointestinálnym zápalom.

Výhody A2 mlieka:

 • Ľahšie stráviteľné pre ľudí s citlivosťou na A1 beta-kazeín
 • Môže znížiť riziko cukrovky 1. typu
 • Môže znížiť riziko srdcových chorôb
 • Môže zlepšiť trávenie
 • Môže znížiť zápalovú aktivitu
 • Najpresvedčivejšie dôkazy v prospech vhodnosti A2 mlieka sú pri ischemickejchorobe srdca a ostatných srdcovocievnych ochoreniach. Podľa záverov vedcov môţemať pitie mlieka najmä v detskom veku vplyv na ukladanie tuku v cievach, resp. môţezvýšiť riziko srdcovo – cievnych ochorení v neskoršom veku, predovšetkým v rodináchs genetickou predispozíciou k takýmto ochoreniam (Hanusová, 2006). 


A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Trávenie beta-kazeínu

Bolo dokázané, že. beta-kazín A1 sa pr i pos t up no m gast ro intest iná lno mproteolytickom trávení mení na bioaktívny peptid beta-casomorfin7, ktorý patrí doskupiny opiátov. Výskum poukazuje na to , ţe neschopnosť jedincov správne spracovaťkazeín obsiahnutý v mlieku môţe vyvolať symptómy autizmu a schizofrénie.

Pretoţe táto zámena aminokyseliny je vo fosfoproteínovejoblasti, spôsobuje rozdiely v produktoch, ktoré vznikajú proteolytickým štiepením vzaţívacom trakte človeka. Pri trávení A1 variantu beta kazeínu vzniká uţ spomínanýbeta-casomorfin7, zatiaľ čo pri variante A2 nevzniká (Hanusová, 2006). 

Pri trávení z variantu β-kazeínu A1 vzniká beta-casomorphin 7, z variantu A2nevzniká 

Tento malý rozdiel v aminokyselinovej skladbe môže mať vplyv na trávenie a zdravie.

Jediný rozdiel medzi týmito dvoma variantmi β-kazeínu (β-CN) je substitúcia jednej aminokyseliny. To vedie k odlišnému správaniu proteínu pri enzymatickom štiepení po konzumácii ľuďmi alebo v dôsledku mikrobiálneho pôsobenia. Vo väčšine komerčne dostupného mlieka obsahujúceho varianty β-CN A1 alebo A1/A2 sa peptid β-kazomorfín-7 (BCM-7) uvoľňuje pri trávení a počas výroby/dozrievania syra, zatiaľ čo pri mlieku A2 k tomu nedochádza. BCM-7 je známy agonista μ-opioidného receptora, ktorý môže priamo ovplyvňovať gastro-intestinálnu fyziológiu a môže tiež pôsobiť inde v tele, ako napríklad na kardiovaskulárny, neurologický a endokrinný systém. Tento článok je zameraný na revíziu predchádzajúcich prehľadových prác na túto tému so zameraním na vplyv požitia mlieka A1 β-CN a mlieka A2 β-CN na akékoľvek výsledky súvisiace so zdravím a na vplyv A1 alebo A2 β-CN variant o technologických vlastnostiach kravského mlieka. Keď sa zvážili systematické prehľady, bolo možné dospieť k záveru, že A2 β-CN má priaznivé účinky na gastrointestinálnej úrovni v porovnaní s A1 β-CN, ale neexistujú dôkazy o tom, že by A1 β-CN mal negatívne účinky na ľudské zdravie. Diskutuje sa o fyzikálno-chemických rozdieloch medzi kravským mliekom obsahujúcim buď β-CN A2 alebo β-CN A1 a ich vplyv na technologické vlastnosti.

BCM-7 peptid (beta-kazomorfín-7) sa zaraďuje do skupiny opiátov

Beta kazeín typu 2 naopak priaznivo pôsobí v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení, znižuje cholesterol v krvi. Ľudia, ktorí majú napríklad intoleranciu laktozy / nedostatok enzýmu laktáza tráviaceho mliečny cukor laktozu/ lepšie tolerujú mlieka, kde sa nachádza A2 beta kazeín. Tento druh kravského mlieka sa vyskytuje na Slovensku a v Čechách zriedka. Na našom území prevláda chov kráv s A1 alelou čo sú plemená Holstein- friesian.

Niektoré druhy autizmu môţu byť dôsledkom prijímania peptidov krátkoreťazcovýchaminokyselín, ktoré ovplyvņujú neurotransmisiu CNS a majú vplyv na vnímanie,myslenie, emócie, náladu a správanie. Dlhodobo zvýšená hladina týchto peptidov môţeviesť k poškode niu ne uró no v CNS. Dôs ledok týc hto peptido v je ťa ţkopredpokladateľný, pretoţe je závislý od ich koncentrácie. Mnoţstvo peptidov, ktoré sadostane z čreva do krvi, závisí na priepustnosti črevnej steny. Bolo zistené, ţe 95%autistických a schizofrenických detí malo 100 krát vyššie hodnoty kazeínu v krvi a močiako zdravé deti. Z tohto dôvodu sa odporúča autistickým a schizofrenickým pacientomzo stravy vylúčiť mlieko a všetky mliečne výrobky (Nahácky, 2008).

Piť, či nepiť mlieko?

Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek v ľudskej výžive. Sú zdrojommnohých biologicky významných látok, počínajúc minerálnymi látkami cezplnohodnotné bielkoviny až po širokú škálu vitamínov a enzýmov. 

Významnýmmliečnym proteínom cicavcov je kazeín, pričom beta-kazeín tvorí 19-20% všetkýchbielkovín mlieka, čo predstavuje 30% z celkového množstva kazeínu. Vyskytuje sa v 12variantoch A1, A2, A3, A5, B, C, D, E, F, G, H, I. Prítomnosť alebo absencia alely A1 jespojovaná s pomerom nasýtených a nenasýtených mastných kyselín v mlieku. Je známe,že vysoký príjem nasýtených mastných kyselín v potrave, je hlavným rizikovýmfaktorom pre vznik srdcových ochorení u ľudí. V mnohých štúdiách je popísané, žekonzumácia mlieka s obsahom A1 variantu beta-kazeínu je spojená s vyšším výskytomurčitých chorôb, ako je diabetes mellius I. typu (detský), ovplyvňuje vznikneurologických ochorení, je v asociácii s výskytom koronárnych a srdcových ochorení

Plemená hovädzieho dobytka s prevahou výskytu A2 alely:

Otom, či krava bude produkovať A1 alebo A2 mlieko alebo kombináciu oboch,,,rozhoduje“ gén na šiestom bovinnom chromozóme a jeho dve alely A1 a A2. Žiadna znich nie je dominantná. Z toho vyplýva, ţe kravy A2/A2 produkujú iba A2 mlieko, kravy A1/A2 produkujú 50% A1 a 50% A2 beta kazeínu v mlieku. Kravy A1/A1produkujú iba A1 beta kazeín. Rozdiel medzi beta kazeínom A1 a A2 je v jednejaminokyseline reťazca 209. Beta kazeín A1 má histidín, zatiaľ čo beta kazeín A2 máprolín na 67. pozícii reťazca.

Plemená s produkciou A2 kazeinu: Jersey, Guersney, Fleckvieh, Charolais, Angus.

Je vedecky dokázané, že vysokokvalitné krmivo je prospešné pre nutričnú kvalitu a chuť kravského mlieka. Avšak dokonca aj u kráv kŕmených trávou sa chuť a nutričná kvalita mlieka líši v závislosti od sezóny, veku a typu rastlín, ktoré každá krava konzumuje. Napríklad mladé a staré rastliny môžu viesť k nechutnému mlieku a priniesť rôzne nutričné ​​hodnoty v lete a v zime.

Mlieko dobrej chuti by malo byť relatívne neutrálne s jemne sladkou chuťou. Trávy ako mrkva, cesnak, cibuľa a lucerna môžu znepríjemniť pitie mlieka. Naše kravy a2 Milk® sú kŕmené vyváženou, vegetariánskou stravou kŕmenou trávou a obilninami. To nám pomáha zabezpečiť, aby naše kravy dostávali celý rad živín bez ohľadu na ročné obdobie.

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Frekvencia A2 alely sa môže líšiť v rámci plemena a medzi jednotlivými kravám. V niektorých plemenách, ako napríklad Guernsey a Jersey, je A2 alela takmer u všetkých kráv. V iných plemenách, ako napríklad Brown Swiss a Ayrshire, je A2 alela menej bežná.Ak chcete zistiť, či krava produkuje A2 mlieko, môžete požiadať farmára o informáciu o plemene kravy. Môžete tiež hľadať mliečne výrobky, ktoré sú označené ako "A2 mlieko".

Mlieko s A2 beta-kazeínom, poskytujú plemená kráv s prevahou výskytu alely A2. Súto plemená kráv Fleckvieh, Jersey, Hnedé Švajčiarske a Guersney. Jeho predaj je rozšírený najmä na Novom Zélande, USA, Austrálii a Anglicku ale však aj u nás v posledných rokoch stúpol u farmárov záujem o chov kráv pre A2 mlieko.

Zdroje:

 • Aminokyselinové zloženie kazeínu, 2004 [online] [cit. 2023-13-12 ]. Dostupné na internete: http://www.svssr.sk/sk/legislatíva/kodex/2_07_12.pdf. 
 • Hanusová, E. 2006. Genetické varianty beta kazeínu. In: Slovenský chov,roč. 10, 2006, č.12, s.35. ISSN 1335-1990.
 • Giribaldi, M., Lamberti, C., Cirrincione, S., Giuffrida, M. G., & Cavallarin, L. (2022). A2 Milk and BCM-7 Peptide as Emerging Parameters of Milk Quality. Frontiers in nutrition9, 842375. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.842375.
 • Clemens R. A. (2011). Milk A1 and A2 peptides and diabetes. Nestle Nutrition workshop series. Paediatric programme67, 187–195. https://doi.org/10.1159/000325584.
 • NAHÁCKY, J. 2008. Β – Kazomorfín 7 vo výţive ľudí. In: Genetickétechnológie a verinárne disciplíny : XIV. vedecká konferencia študentovs medzinárodnou účasťou.: zborník abstraktov, Nitra, 22.apríl 2008 – Nitra :SPU, 2008, - 978-80-552-0037_8- s. 24.
 • Jianqin, S., Leiming, X., Lu, X., Yelland, G. W., Ni, J., & Clarke, A. J. (2016). Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk. Nutrition journal15, 35. https://doi.org/10.1186/s12937-016-0147-z.
 • Truswell A. S. (2005). The A2 milk case: a critical review. European journal of clinical nutrition59(5), 623–631. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602104.