A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Mlieko je potravina, ktorá má vo výžive ľudí nezastupiteľný význam. Mlieko tvorí: voda, tuk, bielkoviny, sacharidy (laktóza), minerálne látky a iné doplňujúce zložky (vitamíny, karotenoidy...). Z nutričného a technologického hľadiska sú práve bielkoviny najvýznamnejšou zložkou. Kravské mlieko vo všeobecnosti obsahuje dva typy β-kazeínu, typ: A1 a A2. A2 mlieko je kravské mlieko, ktoré obsahuje iba A2 beta-kazeín.

Bielkoviny v mlieku

 • Zastúpenie bielkovín v mlieku: 3 - 4 %, z toho 2,6 % kazeínov. Tvoria sa v bunkách mliečnej žľazy syntézou v ribozómoch endoplazmatického retikula z aminokyselín prinášaných krvou. 
 • Mliečnu bielkovinu možno rozdeliť hlavne na dve frakcie: kazeínové bielkoviny CN (asi 82 %) a srvátkové bielkoviny WPs (18 %). V prípade nedostatočnej výživy dojníc sa v mlieku vyskytuje menej kazeínu, obsah albumínu a globulínu je nemenný.
 • Kazeín je hlavná mliečna bielkovina, ktorá predstavuje komplex štyroch fosfolipidov - frakcií:  (αS1 – kazeín, αS2 – kazeín, β-kazeín, κ- kazeín.
 • Beta-kazeín môže byť prítomný v kravskom mlieku v dvoch odlišných formách (A1 alebo A2) alebo ako kombinácia oboch. U hovädzieho dobytka je gén pre β-kazeín lokalizovaný na chromozóme 6. 
 • Beta-kazeín má celý komplex genetických variantov: A1, A2, A3, A5, B, C, D, E,F, G, H a I.  Z nich beta kazeíny A1a A2 sú najviac zastúpené. Tvoria viac ako 90% zo všetkých spomínaných variantov beta kazeínov. Podľa toho rozoznávame mlieko A2 a mlieko A1. Mlieko A2 obsahuje len β-kazeín A2.
 • Množstvo bielkovín v mlieku ovplyvnňuje viacero faktorov: plemeno, výživa, vek dojnice, stupeň laktácie, zdravotný stav dojnice.
 • Kazeín v porovnaní s ideálnou bielkovinou vaječného bielka obsahuje menej sírnych aminokyselín a viac lyzínu.

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Pôvodne kravské mlieko obsahovalo výlučne proteín A2. Postupom času začali kravy vďaka prirodzenej mutácii produkovať proteíny A1 aj A2, čo viedlo k zmiešaným stádam. Niektoré kravy však prirodzene produkujú iba mlieko s proteínom A2. Publikované odborné práce  a výskumy naznačujú, že A2 mlieko môže u niektorých ľudí pomôcť vyhnúť sa žalúdočným ťažkostiam. 

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Genetické varianty A1 a A2 mlieka

Vedci sa domnievajú, že príhoda mutácie (dôsledku jednonukleotidového polymorfizmu) sa prihodila pred niekoľkými tisíckami rokov tak, že aminokyselina prolín na pozícii 67 bola nahradená histidínom. Presný dátum nie je známy, ale genetické dôkazy naznačujú, že k nej došlo v stádach dobytka v západných častiach sveta. A tak začal prevládať variant A1 beta-kazeín v populácií hovädzieho dobytka.

Na základe substitúcie aminokyselín pochádzajúcej z miesta štiepenia v polypeptidovom reťazci existuje dvanásť až pätnásť rôznych genetických variantov β-CN, pričom varianty A1 (His67 ) a A2 (Pro67 ) sú najrozšírenejšie u moderného dobytka, ktorých frekvencia závisí o genetike kráv. 

 • A1 beta-kazeín obsahuje aminokyselinu histidín na 67. pozícii polypeptidového reťazca.
 • A2 beta-kazeín obsahuje aminokyselinu prolín na 67. pozícii polypeptidového reťazca.

Dôvody tejto mutácie nie sú úplne objasnené. Existuje viacero hypotéz, vrátane:

 • Adaptácia na stravu: Niektorí vedci sa domnievajú, že mutácia mohla byť selektívnou výhodou v oblastiach, kde bol nedostatok pastvy. Histidín je esenciálna aminokyselina, ktorú si kravy nedokážu samy vyrobiť, a jeho získavanie zo stravy mohlo byť pre ne dôležité.
 • Náhodná mutácia: Iní vedci zastávajú názor, že mutácia bola náhodná a nepriniesla žiadnu konkrétnu výhodu.
 • Ochrana pred chorobami: Ďalšia hypotéza naznačuje, že mutácia mohla kravám poskytnúť odolnosť voči určitým infekčným chorobám.

Bez ohľadu na presný dôvod mutácie je zrejmé, že mala významný dopad na celosvetové populácie dobytka. Dnes sa A2 mlieko vyskytuje u rôznych plemien kráv v rôznych pomeroch. V niektorých regiónoch, ako napríklad v severných a východných Európe, je A2 mlieko dominantné, zatiaľ čo v iných regiónoch, ako napríklad v západnej Európe a Severnej Amerike, je bežnejšie A1 mlieko.

Nevýhody A1 mlieka:

 • Zhoršenie trávenia - tento malý rozdiel v aminokyselinovej skladbe môže mať vplyv na trávenie a zdravie. Pri trávení A1 beta-kazeínu sa môže uvoľniť peptid nazývaný beta-kazomorfín-7 (BCM-7). Niektoré štúdie naznačujú, že BCM-7 môže mať negatívne účinky na zdravie z ktorých niektoré sa podobajú účinkom laktózovej intolerancie.
 • Zvýšená zápalová aktivita - konzumácia mlieka obsahujúceho A1 beta-kazeín bola spojená so zvýšeným gastrointestinálnym zápalom.

Výhody A2 mlieka:

 • Ľahšie stráviteľné pre ľudí s citlivosťou na A1 beta-kazeín
 • Môže zlepšiť trávenie
 • Môže znížiť zápalovú aktivitu

Najpresvedčivejšie dôkazy v prospech vhodnosti A2 mlieka sú pri ischemickej chorobe srdca a ostatných srdcovo cievnych ochoreniach. Podľa záverov vedcov môže mať pitie mlieka najmä v detskom veku vplyv na ukladanie tuku v cievach, resp. môže zvýšiť riziko srdcovo – cievnych ochorení v neskoršom veku, predovšetkým v rodinách s genetickou predispozíciou k takýmto ochoreniam (Hanusová, 2006). 

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Trávenie beta-kazeínu

Atumsandip ecte -demo-

Niektorí ľudia, ktorí konzumujú mlieko s ß-Cn A1, zažívajú tráviace ťažkosti, ako sú nadúvanie, plynatosť, hnačka a bolesť brucha. Táto teória spája tieto problémy s trávením s peptidom ß-casomorfín-7 (BCM7), ktorý sa uvoľňuje pri trávení ß-Cn A1. U ľudí s citlivosťou na BCM7 môže tento peptid ovplyvniť črevnú stenu a viesť k zápalu a tráviacim ťažkostiam.

Dôkazy a kontroverzie:

Existuje viacero štúdií, ktoré spájajú konzumáciu ß-Cn A1 s tráviacimi ťažkosťami u niektorých ľudí. Avšak, výsledky týchto štúdií nie sú vždy konzistentné a niektorí vedci spochybňujú ich metodológiu.

Ďalším komplikujúcim faktorom je, že presný mechanizmus, akým by BCM7 mohol ovplyvňovať trávenie, nie je úplne objasnený. Potrebné sú rozsiahlejšie a kvalitnejšie štúdie na potvrdenie alebo vyvrátenie tejto teórie.

Čo robiť, ak máte podozrenie na citlivosť na ß-Cn A1:

Ak máte podozrenie, že konzumácia mlieka s ß-Cn A1 u vás vyvoláva tráviace ťažkosti, môžete vyskúšať tieto kroky:

Eliminácia mlieka s ß-Cn A1: Na 2-4 týždne vylúčte zo stravy bežné kravské mlieko a produkty z neho.

Prechod na mlieko s ß-Cn A2: Vyskúšajte mlieko alebo produkty z mlieka od kráv, ktoré produkujú výlučne ß-Cn A2. Toto mlieko je dostupné v niektorých obchodoch so zdravou výživou a online.

Sledovanie príznakov: Pozorne sledujte svoje príznaky a zaznamenávajte si, ako sa cítite po konzumácii rôznych typov mlieka.

Konzultácia s lekárom: Ak máte pretrvávajúce tráviace ťažkosti, poraďte sa so svojim lekárom, aby ste vylúčili iné možné príčiny.

Problém ß-Cn A1/BCM7 je komplexná téma s prebiehajúcim výskumom. Aj keď existujú dôkazy spájajúce konzumáciu ß-Cn A1 s tráviacimi ťažkosťami u niektorých ľudí, potrebná je ďalšia práca na potvrdení tejto teórie a objasnení mechanizmov, ktoré sú za ňou.

Ak máte podozrenie na citlivosť na ß-Cn A1, experimentujte s elimináciou a konzumáciou rôznych typov mlieka a sledujte svoje príznaky. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Pretoţe táto zámena aminokyseliny je vo fosfoproteínovejoblasti, spôsobuje rozdiely v produktoch, ktoré vznikajú proteolytickým štiepením vzaţívacom trakte človeka. Pri trávení A1 variantu beta kazeínu vzniká uţ spomínanýbeta-casomorfin7, zatiaľ čo pri variante A2 nevzniká (Hanusová, 2006). 

Pri trávení z variantu β-kazeínu A1 vzniká beta-casomorphin 7, z variantu A2nevzniká 

Tento malý rozdiel v aminokyselinovej skladbe môže mať vplyv na trávenie a zdravie.

Jediný rozdiel medzi týmito dvoma variantmi β-kazeínu (β-CN) je substitúcia jednej aminokyseliny. To vedie k odlišnému správaniu proteínu pri enzymatickom štiepení po konzumácii ľuďmi alebo v dôsledku mikrobiálneho pôsobenia. Vo väčšine komerčne dostupného mlieka obsahujúceho varianty β-CN A1 alebo A1/A2 sa peptid β-kazomorfín-7 (BCM-7) uvoľňuje pri trávení a počas výroby/dozrievania syra, zatiaľ čo pri mlieku A2 k tomu nedochádza. BCM-7 je známy agonista μ-opioidného receptora, ktorý môže priamo ovplyvňovať gastro-intestinálnu fyziológiu a môže tiež pôsobiť inde v tele, ako napríklad na kardiovaskulárny, neurologický a endokrinný systém. Tento článok je zameraný na revíziu predchádzajúcich prehľadových prác na túto tému so zameraním na vplyv požitia mlieka A1 β-CN a mlieka A2 β-CN na akékoľvek výsledky súvisiace so zdravím a na vplyv A1 alebo A2 β-CN variant o technologických vlastnostiach kravského mlieka. Keď sa zvážili systematické prehľady, bolo možné dospieť k záveru, že A2 β-CN má priaznivé účinky na gastrointestinálnej úrovni v porovnaní s A1 β-CN, ale neexistujú dôkazy o tom, že by A1 β-CN mal negatívne účinky na ľudské zdravie. Diskutuje sa o fyzikálno-chemických rozdieloch medzi kravským mliekom obsahujúcim buď β-CN A2 alebo β-CN A1 a ich vplyv na technologické vlastnosti.

Atumsandip ecte -demo-

Tieto peptidy sa zvyčajne ďalej štiepia v čreve, čo zabraňuje ich migrácii cez bariéru čreva-krv-mozog. Napriek tomu u niektorých jedincov, ktorí sú imunokompromitovaní, ich stav zvyšuje priepustnosť črevnej bariéry, ktorá sa často označuje ako „netesné črevo“. Zdá sa teda, že absorpcia β-kazomorfínov je možná. To môže naznačovať, že prítomnosť β-kazomorfínov môže ovplyvniť iba gastrointestinálne funkcie . Keďže sa však zdá, že celkový záujem o β-kazomorfíny je diskutabilný a nie je dobre definovaný, je potrebných viac experimentálnych skúšok na preskúmanie metabolických dráh týchto identifikovaných peptidov, ich uvoľňovania počas trávenia a následného osudu po procese trávenia.

BCM-7 peptid (beta-kazomorfín-7) sa zaraďuje do skupiny opiátov

Beta kazeín typu 2 naopak priaznivo pôsobí v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení, znižuje cholesterol v krvi. Ľudia, ktorí majú napríklad intoleranciu laktozy / nedostatok enzýmu laktáza tráviaceho mliečny cukor laktozu/ lepšie tolerujú mlieka, kde sa nachádza A2 beta kazeín. Tento druh kravského mlieka sa vyskytuje na Slovensku a v Čechách zriedka. Na našom území prevláda chov kráv s A1 alelou čo sú plemená Holstein- friesian.

Niektoré druhy autizmu môţu byť dôsledkom prijímania peptidov krátkoreťazcovýchaminokyselín, ktoré ovplyvņujú neurotransmisiu CNS a majú vplyv na vnímanie,myslenie, emócie, náladu a správanie. Dlhodobo zvýšená hladina týchto peptidov môţeviesť k poškode niu ne uró no v CNS. Dôs ledok týc hto peptido v je ťa ţkopredpokladateľný, pretoţe je závislý od ich koncentrácie. Mnoţstvo peptidov, ktoré sadostane z čreva do krvi, závisí na priepustnosti črevnej steny. Bolo zistené, ţe 95%autistických a schizofrenických detí malo 100 krát vyššie hodnoty kazeínu v krvi a močiako zdravé deti. Z tohto dôvodu sa odporúča autistickým a schizofrenickým pacientomzo stravy vylúčiť mlieko a všetky mliečne výrobky (Nahácky, 2008).

Plemená hovädzieho dobytka s prevahou výskytu A2 alely:

Otom, či krava bude produkovať A1 alebo A2 mlieko alebo kombináciu oboch rozhoduje gén na šiestom bovinnom chromozóme a jeho dve alely A1 a A2. 

Žiadna znich nie je dominantná. Z toho vyplýva, že kravy A2/A2 produkujú iba A2 mlieko, kravy A1/A2 produkujú 50% A1 a 50% A2 beta-kazeínu v mlieku. Kravy A1/A1produkujú iba A1 beta-kazeín.

Plemená s produkciou A2 kazeinu: Jersey, Guersney, Fleckvieh, Charolais, Angus.

Je vedecky dokázané, že vysokokvalitné krmivo je prospešné pre nutričnú kvalitu a chuť kravského mlieka. Avšak dokonca aj u kráv kŕmených trávou sa chuť a nutričná kvalita mlieka líši v závislosti od sezóny, veku a typu rastlín, ktoré každá krava konzumuje. Napríklad mladé a staré rastliny môžu viesť k nechutnému mlieku a priniesť rôzne nutričné ​​hodnoty v lete a v zime.

Mlieko dobrej chuti by malo byť relatívne neutrálne s jemne sladkou chuťou. Trávy ako mrkva, cesnak, cibuľa a lucerna môžu znepríjemniť pitie mlieka. Naše kravy a2 Milk® sú kŕmené vyváženou, vegetariánskou stravou kŕmenou trávou a obilninami. To nám pomáha zabezpečiť, aby naše kravy dostávali celý rad živín bez ohľadu na ročné obdobie.

A2 mlieko a jeho benefity vo výžive

Frekvencia A2 alely sa môže líšiť v rámci plemena a medzi jednotlivými kravám. V niektorých plemenách, ako napríklad Guernsey a Jersey, je A2 alela takmer u všetkých kráv. V iných plemenách, ako napríklad Brown Swiss a Ayrshire, je A2 alela menej bežná.Ak chcete zistiť, či krava produkuje A2 mlieko, môžete požiadať farmára o informáciu o plemene kravy. Môžete tiež hľadať mliečne výrobky, ktoré sú označené ako "A2 mlieko".

Mlieko s A2 beta-kazeínom, poskytujú plemená kráv s prevahou výskytu alely A2. Súto plemená kráv Fleckvieh, Jersey, Hnedé Švajčiarske a Guersney. Jeho predaj je rozšírený najmä na Novom Zélande, USA, Austrálii a Anglicku ale však aj u nás v posledných rokoch stúpol u farmárov záujem o chov kráv pre A2 mlieko.

Zdroje:

 • Aminokyselinové zloženie kazeínu, 2004 [online] [cit. 2023-13-12 ]. Dostupné na internete: http://www.svssr.sk/sk/legislatíva/kodex/2_07_12.pdf. 
 • Hanusová, E. 2006. Genetické varianty beta kazeínu. In: Slovenský chov, roč. 10, 2006, č.12, s.35. ISSN 1335-1990.
 • Giribaldi, M., Lamberti, C., Cirrincione, S., Giuffrida, M. G., & Cavallarin, L. (2022). A2 Milk and BCM-7 Peptide as Emerging Parameters of Milk Quality. Frontiers in nutrition9, 842375. https://doi.org/10.3389/fnut.2022.842375.
 • Clemens R. A. (2011). Milk A1 and A2 peptides and diabetes. Nestle Nutrition workshop series. Paediatric programme67, 187–195. https://doi.org/10.1159/000325584.
 • NAHÁCKY, J. 2008. Β – Kazomorfín 7 vo výţive ľudí. In: Genetické technológie a veterinárne disciplíny : XIV. vedecká konferencia študentovs medzinárodnou účasťou.: Zborník abstraktov, Nitra, 22.apríl 2008 – Nitra :SPU, 2008, - 978-80-552-0037_8- s. 24.
 • Jianqin, S., Leiming, X., Lu, X., Yelland, G. W., Ni, J., & Clarke, A. J. (2016). Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk. Nutrition journal15, 35. https://doi.org/10.1186/s12937-016-0147-z.
 • Truswell A. S. (2005). The A2 milk case: a critical review. European journal of clinical nutrition59(5), 623–631. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602104.
 • https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/rn-231
 • https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.231r
 • https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.02.073
 • https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10408398.2019.1707157