Kontroverzný herbicíd glyfosát

Pôda ako prírodný zdroj má nevyčístiteľnú hodnotu a je zdrojom potravín nielen pre ľudí, ale i hospodárske zvieratá. Vďaka pôde môžeme pestovať plodiny, ktoré kontinuálne poskytujú suroviny pre potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel. 

S cieľom dosiahnutia úrody a uspokojenia neustále rastúcich požiadaviek na potraviny je potrebné optimalizovať minerálnu výživu pre rastliny. Spotreba základných živín (dusíka, fosforu a draslíka) má už od 80-tych rokov stúpajúcu tendenciu. Posledné roky sa zastabilizovala na úrovni približne 150 miliónov ton ročne. Je potrebné pochopiť celý komplex živín v agroekosystéme, ktorý je riadený človekom. Na jednej strane sa snažíme dostať do pôdy rôznymi formami živiny, ktoré sa následne dostanú zväčša koreňovým systémom z pôdy do rastliny. Na strane druhej počas vegetácie odstraňujeme burinu chemicky, ktorá je takmer vždy prítomná pri rastúcej plodine. A tu nastáva obrovský problém. Siahne sa po vysoko účinných herbicídoch, ktoré sa používajú na ničenie burín.

Najrozšírejší svetový herbicíd je kontroverzný glyfosát

Glyfosát je vysoko účinný širokospektrálny herbicíd, ktorý sa zvyčajne používa v zmesiach známych ako herbicídy na báze glyfosátu (GBH). Ide o orgánofosfátový herbicíd (derivát glycínu) známy aj pod obchodným názvom Roundup z dielne spoločnosti MONSANTO. Okrem iného existujú aj iné herbicídy na báze glyfosátu, Dominator a Kaput. Glyfosát sa používa už od 70-tych rokov takmer na celom svete. Produkty Roundup sú registrované v  130 krajinách sveta a schválené na použitie na viac ako 100 plodín.

Glyfosát aj jeho degradačný produkt AMPA (aminometyl fosforečná kyselina) bývajú často detegované v celom spektre potravín, cereáliách, pive, ovocí, zelenine, aj v pitnej vode. Základné zložky životného prostredia, teda pôdy a vody (povrchové vody podstatne viac než podzemné), sú týmito látkami doslova zamorené.

Zdroj: https://www.alsglobal.sk/aktuality/Stanovenie-glyfosatu-v-zeminach_1324

Kde všade sa používa?

využitie: polia, lesy, športové ihriská, parky, vlakové a autobusové stanice, chodníky, cesty, diaľnice, záhradky, rekreačné areály.

používanie glyfosátu v Topoľčanoch, rok 2019

používanie glyfosátu v Topoľčanoch, rok 2019

používanie glyfosátu v Nitre, rok 2019

používanie glyfosátu v Nitre, zdroj z r. 2019

používanie glyfosátu v Partizánskom, rok 2019

používanie glyfosátu v Partizánskom, zdroj z r. 2019

Prečo je okolo glyfosátu toľko otáznikov?

Prečo je okolo glyfosátu toľko otáznikov?

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ako špecializovaná agentúra pre rakovinu Svetovej zdravotníckej organizácie, zaradila v roku 2015 glyfosát medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka (skupina 2A). Výrobca Monsanto toto spochybňuje a odvoláva sa na relevantné toxikologické štúdie. IARC posúdila karcinogenitu piatich organofosfátových pesticídov. Súhrn konečných hodnotení spolu s krátkym zdôvodnením boli  uverejnené online v The Lancet Oncology a podrobné hodnotenia boli publikované ako zväzok monografie "IARC Monographs – 112".

Aj napriek týmto tvrdeniam medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny EÚ schválila jeho používanie až do roku 2022!!! EÚ sa opiera o dáta dodané od EFSA (Európska agentúra bezpečnosti potravín) a ECHA (Európska chemická agentúra). EFSA hodnotí riziká látky pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie. ECHA posudzuje jej karcinogenitu a vývojovú a reprodukčnú toxicitu.

Pozor však na aféru "Monsanto papers". Investigatívci z The Guardian odhalili, že vyjadrenia o bezpečosťi glyfosátu EFSA iba skopírovala od spoločnosti Monsanto.

Zatiaľ čo EFSA a ECHA dospeli k záveru, že neexistuje „žiadny dôkaz“, ktorý by spájal užívanie glyfosátu so zvýšeným rizikom rakoviny u ľudí, aktivisti kritizovali proces hodnotenia agentúr za to, že sa príliš silno zakladá na štúdiách zadaných priemyslom a ignoruje dlhodobé zdravotné a environmentálne riziká. Vo vedeckej literatúre je dnes dostatok dôkazov poukazujúcich na toxicitu glyfosátu na zdravie občanov aj na životné prostredie,“ povedal pre EURACTIV Martin Dermine, politik v Pesticide Action Network Europe. EFSA, ktorá tvrdí, že neexistuje zvýšené riziko a karcinogenita medzi exponovaným ľudmi glyfosátom vychádzala iba zo štúdie spoločnosti Monsanto!

EFSA a ECHA posúvajú hodnotenie glyfosátu na polovicu roku 2023
Podľa spoločného tlačového vyhlásenia EFSA a ECHA je oneskorenie spôsobené „bezprecedentným počtom pripomienok“ k návrhu hodnotiacej správy zverejnenému v lete minulého roka. Komisárka EÚ pre zdravie Stella Kyriakides vo vyhlásení uviedla, že je „hlboko znepokojená tým, že hodnotenie glyfosátu sa oneskoruje“.

Herbicíd Roundup vyvoláva dysfunkciu bunkového delenia na úrovni aktivácie CDK1/cyklínu B. Výsledky výskumu Roberta Bellého z roku 2002 spochybňujú bezpečnosť glyfosátu a Roundupu na ľudské zdravie.

Nárast spotreby GBH ako najrozšírenejšieho herbicídu vyvoláva vážne zdravotné problémy vzhľadom na jeho potenciálne prepojenie s nádormi imunitného systému (NHL).  Na základe výskumu University of Washington bolo zistené riziko karcinogenity až o 41%, u osôb, ktoré boli exponované herbicídom na báze glyfosátu. Riziko progresie NHL (lymfómy imunitného systému) úzko súvisí s pôsobením herbicídu.

Boli publikované tri metaanalýzy NHL (Non-Hodgkinov lymfóm - pevné nádory imunitného systému) vo vzťahu k expozícii ku glyfosfátovým herbicídom.

Relatívne riziko NHL sa výrazne zvýšilo s počtom dní expozície herbicídu za rok a latenciou. Muži vystavení herbicídom viac ako 20 dní v roku mali šesťnásobne zvýšené riziko NHL. Táto štúdia potvrdzuje správy zo Švédska a niekoľkých štátov USA, že NHL je spojená s používaním herbicídov na farmách, najmä fenoxyoctových kyselín.

V roku 2017 sa stala Kalifornia prvým štátom v USA, ktorý vydal varovanie pod názvom Proposition 65 pred glyfosátom tým, že túto chemikáliu pridal na zoznam chemikálií a látok, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, reprodukčné poškodenie či iné vrodené chyby.

Iné poškodenia: okrem lymfómov boli potvrdené poškodenia na úrovni DNA a chromozómov (chromozómové aberácie), poškodenie reprodukcie, poškodenie hladín testosterónu, alergie a mnoho iných.

Príliš drahá nevesta a neutíchajúce právne spory

Nákladné právne spory a neustále pribúdajúce súdne procesy poškodených glyfosátovým herbicídom v zahraničí nie sú žiadnou novinkou. Straty spoločnosti Bayer sa prepadli v roku 2020 až na sumu 20 mld. eur.

Nemecký koncern Bayer síce kúpil spoločnosť Monsanto (2018), no i napriek tomu neustále čelí tisíckam žalôb po celom svete kde je používaný. Len v USA je podaných viac ak 120 000 žalôb. V roku 2019 rozhodol Federálny súd v USA, že herbicíd Roundup spôsobuje rakovinu, tým klesli akcie spoločnosťi o 8 miliárd dolárov. V októbri roku 2020 spoločnosť Bayer evidovala už takmer 42 700 žiadostí o odškodnenie. Spoločnosť už vyčlenila na odškodné 10,9 miliardy dolárov pre takmer 75% prebiehajúcich súdnych sporov.

Kauza  Pilliod v. Monsanto

Manželský pár Alva a Alberta Pilliodovi, ktorí po rokoch používania Roundupu trpeli non-Hodgkinovým lymfómom (NHL), podali sťažnosť na spoločnosť Monsanto. Najvyšším súdom v Oaklande bolo spoločnosti Monsanto nariadené zaplatiť manželom 2 miliardy dolárov ako kompenzačné a represívne odškodné. Ide o tretí pokus v Spojených štátoch za menej ako rok, v ktorom je herbicíd na báze glyfosátu uznaný zodpovedným za NHL žalobcov a uznanie vinnými zo strany spoločnosti Monsanto. 
https://justicepesticides.org/en/juridic_case/pilliods-couple-v-monsanto/

Dewayne Johnson. Muž, ktorý porazil Monsanto.

Kauza Dewayne Johnson a Monsanto bola v zahraničných médiach veľmi prezentovaná a ostro sledovaná pár rokov dozadu. Kalifornská porota nariadila spoločnosti Monsanto zaplatiť 289 miliónov dolárov bývalému správcovi školy, u ktorého a vyvinula rakovina NHL (Non-Hodgkinov lymfóm). Zaujímavosťou je, že Johnson bol správca (školník), ktorý na niektorých školách odstraňoval škodcov a burinu zo športových ihrísk kde sa hrávali a cvičili deti.

 

Čo deklaruje slovenská legislatíva o jeho používaní?

Problematiku pesticídov v poľnohospodárskej pôde rieši Vyhláška č. 508/2004 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prílohe č. 7, tabuľka č. 4 sú určené limitné hodnoty pre niektoré kontaminanty. Pre nechlórované pesticídy je to 1 mg.kg. suš. pre každý pesticíd jednotlivo.

S M E R N I C A Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 28. januára 2015 č. 1/2015 – 7. na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia určuje v Prílohe č.  12a Indikačné a intervenčné kritéria horninového prostredia a pôdy aj pre pesticídy. Pre pesticídy ostatné je intervenčné kritérium 3 mg/kg sušiny, intervenčné pre obytnú zónu 4 mg/kg sušiny a pre priemyselnú zónu 12 mg/kg sušiny.

Päť najväčších nákupcov glyfosátu podľa Centrálneho registra zmlúv.
Výnimku z používania glyfosátu majú až do roku 2025 štátne lesy v oblastiach pri Bratislave.

Investigatívne spracovanie praktík spoločnosti Monsanto