Kto je odborník na výživu

Výživár špecialista

Tento článok je prevzatý zo zborníka prezentácií z XXXI. medzinárodného kongresu SKVIMP a 
1. česko-slovenského kongresu klinickej výživy, kde bola Katedrou výživy ľudí publikovaná charakteristika 
výživára špecialistu a jeho zaradenie do Národnej sústavy klasifikácií.

doc. Ing. Marta Habánová, PhD. - Katedra Výživy ľudí (FAPZ)
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. -  Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Cieľom projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácii (NSK) je spojiť odborníkov na vzdelávanie so zamestnávateľmi, ktorí spoločne vytvoria popisy kvalifikácií tak, aby zodpovedali požiadavkám pre výkon určitého povolania na trhu práce. Národná sústava kvalifikácií vytvorí tiež pôdu pre uznávanie kvalifikácií získaných neformálnou a informálnou cestou. Ktokoľvek sa bude môcť nechať preskúšať pred odbornou komisiou a získať certifikát o kvalifikácií, teda potvrdenie o schopnostiach, ktoré nezískal iba v škole, ale napríklad aj v praxi, alebo v rámci ďalšieho vzdelávania. Takto získaná kvalifikácia bude navyše uplatniteľná v celej Európskej únii prostredníctvom zavedenia Národného kvalifikačného rámca ako určitého „translátora“ národných kvalifikácií do spoločného európskeho jazyka. S cieľom vytvoriť kvalitný národný systém sú do tvorby NSK zapojené aj 

zamestnávateľské zväzy, združenia, komory, odborové zväzy a ďalšie profesijné zamestnávateľské organizácie. K ďalším zainteresovaným stranám patria odborníci v oblasti trhu práce, odborného školstva a systému celoživotného vzdelávania. Dohromady možno hovoriť približne o 1 200 odborníkoch. V rámci NSK bude do októbra 2015 na Slovensku definovaných 1 000 kvalifikácií. Čo sa týka preskúšania pred odbornou komisiou, na Slovensku očakávame podobný úspech ako v Českej republike, kde za prvé dva roky prešlo preskúšaním 60 tisíc ľudí. V ČR bolo na rozdiel SR popísaných 470 kvalifikácií, väčšinou takých, ktoré sa neučia v školách. Ak ľudia dostanú možnosť získať certifikát, ktorý potvrdzuje ich kvalifikáciu, môže to zvýšiť ich šance zamestnať sa a navyše ich aj motivovať ďalej sa vzdelávať. Národná sústava kvalifikácií nemá v žiadnom prípade nahrádzať vzdelávací systém, má ho len užšie prepojiť s trhom práce.

V rámci tohto projektu bola sústavy kvalifikácii zaradená nová kvalifikácia Výživár špecialista (podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08: 2265999 špecialista na výživu a dietetiku inde neuvedený). Jeho charakteristika je nasledovná:

domáce čučoriedky

Výživár špecialista je odborník v oblasti správnej výživy

 v integrovanom biologickom systéme, má vynikajúce poznatky o fyziológii a metabolizme výživy, ovláda problematiku potravinových zdrojov, ich zloženie, fyziologické a mikrobiologické zmeny, ktoré môžu nastať v potravinách počas ich spracovania, skladovania a konzervovania a vie posúdiť ich hygienickú, príp. toxikologickú kvalitu. 

Výživár špecialista je schopný aplikovať optimalizované systémy výživy v praxi, analyzovať nutričný stav, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov, vie riadiť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorobných stavov, ako aj modelovať diéty a výživové programy v zdravej populácii. 

Na karte kvalifikácie sa ďalej pracuje, budú vypracované templáty a celý proces bude schvaľovaný Národnou radou pre vzdelávanie a kvalifikácie. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Vzdelávanie. Štátny inštitút odborného vzdelávania na ňom spolupracuje so spoločnosťou Asseco Central Europe a radom zamestnávateľských a vzdelávacích inštitúcií.

Čo výživár špecialista musí ovládať?

Toto sú vedomosti, ktoré nie je možné nadobudnúť na kurzoch!!!

Zdroj: www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1345
Kód kvalifikácie: U2265999-01345

Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
charakterizovať environmentálne a ekologické vplyvy na potravinový reťazec a kvalitu potravínpísomná metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
poznať základné živiny, ich úlohu a metabolické vzťahy v organizmeústna metóda
definovať biochemické, fyziologické a psychologické princípy výživypísomná metóda
popísať potrebu živín a energie a ich využitie pre jednotlivé skupiny obyvateľstvapísomná metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
popísať základy rastlinnej a živočíšnej produkciepísomná metóda
vysvetliť metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravínústna metóda
analyzovať koncepciu biologickej bezpečnosti potravinových zdrojovústna metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
stanoviť hodnotenie mikrobiologických a epidemiologický aspektov kvality potravinových zdrojovpísomná metóda
určiť hygienickú kvalitu a genetickú bezpečnosť potravínpísomná metóda
vymenovať cudzorodé látky, mutagény a toxíny vo výžive, ich význam a možnosti ich minimalizácieústna metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť systém kontroly dodržiavania správnych hygienických postupov pri príprave jedál a skladovaní potravínústna metóda
vybrať vhodné pracované postupy prípravy potravín a jedálústna metóda
aplikovať najnovšie informačné a komunikačné technológie a nutričné softvérypraktické skúšanie
zodpovedne rozdeliť úlohy a inštrukcie podriadeným zamestnancomústna metóda
popísať metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravínústna metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
samostatne zhodnotiť nutričný stav človekaústna metóda
zvoliť správne postupy pri hodnotení stavu výživyústna metóda
zanalyzovať a riešiť výživové problémy na konkrétnom príkladepísomná metóda
zostaviť spôsob výživy podľa pohlavia, vekovej kategórie, fyziologického stavu a výkonu v zdraví a chorobe na základe analýzy nutričného stavupraktické skúšanie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
určiť dodržiavanie správnych hygienických postupov pri príprave jedál a sladovaní potravínpísomná metóda
viesť výchovno-vzdelávacie aktivity a školenia v oblasti prevencie chorôb správnou výživouústna metóda
určiť správny diétny režim v populácii na základe zohľadnenia stavu výživy, veku, fyzickej aktivity a iných špecifikáciíústna metóda
vyhotoviť jedálne lístky pre zdravých aj chorých ľudípraktické skúšanie
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vysvetliť metabolizmus živín a následky jeho porúch vo vzťahu k výživeústna metóda
zostaviť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorôbústna metóda
určiť základy nutrigenomiky a epigenetikypísomná metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
vytvárať diétne režimy a programy v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikáciípraktické skúšanie
popísať marketing potravinových zdrojov a manažment výživyústna metóda
predviesť poradenstvo v oblasti správnej výživy ľudípraktické skúšanie
zvoliť správne metódy získavania znalostí a informáciíústna metóda
navrhnúť možnosti využívania vedomostí a informácií pri rozvoji odboruústna metóda
Kritéria hodnoteniaMetódy hodnotenia
navrhnúť a vykonať prieskum podľa zadanej témy a spracovať výsledkypísomná metóda

Zdroj: www.kvalifikacie.sk/karta-kvalifikacie/1345
Kód kvalifikácie: U2265999-01345

Výživár špecialista