Obezita ako problém spoločnosti

Podľa prognóz Obezitologickej spoločnosti by malo byť v roku 2027 v krajinách EÚ 50% obéznych ľudí. Hovoríme o pandémií obezity s celosvetovo stúpajúcou incidenciou. Odborníci na najvyšších miestach si stále neuvedomujú aké ekonomické dopady to má a bude mať na decimované a kolabujúce zdravotníctvo.

Obezita je chronické relapsujúce multifaktoriálne ochorenie

Obezita je celospoločenský problém, nie je iba problém jednotlivca. Zodpovednosť spoločnosti spočíva predovšetkým v regulácií obezitogénného prostredia populácie, v cenovej dostupnosti zdravých potravín a vo vzdelávaní detí, adolescentov a dospelej populácie.

Manažment pacienta s nadhmotnosťou a obezitou si vyžaduje multidisciplinárny prístup a spoluprácu medzi lekárom, špecialistom na výživu alebo nutričným terapeutom, trénerom, podpornú psychoterapiu prípadne psychiatrickú intervenciu.

Jednorázové poučenie pacienta nie je adekvátnou starostlivosťou, ktorá by mala byť pacientovi v rámci zdravotnej starostlivosti poskytnutá, avšak presúvať celú zodpovednosť na lekárov prvého kontaktu a špecialistov je neúnosné.

Denný prísun kalórií (kcal)

Za posledných 50 rokov sa prísun kalórií na celom svete zvýšil. V 60. rokoch bola celosvetová priemerná spotreba kalórií 2 200 kcal na osobu a deň. Posledné dostupné dáta z r. 2020 ukazujú, že celosvetový priemer dennej energie je 2 950 kcal, pričom v Európe až 3 440 kcal.

Vzťah medzi príjmom a obezitou

Prevalencia obezity má tendenci byť vyššia v bohatších krajinách v Európe, Severnej Amerike a Oceánií. Miera obezity je oveľa nižšia v južnej Ázií a subsaharskej Afrike. Existuje však niekoľko významných výnimiek. Malé tichomorské ostrovné štáty jasne vynikajú: vzhľadom na úroveň ich príjmu majú veľmi vysokú mieru obezity – 61 % na Nauru a 55 % na Palau. Na druhom konci spektra sú krajiny s veľmi nízkou úrovňou obezity vzhľadom na úroveň ich príjmu: Japonsko (4,4%), Južná Kórea (4,9%), Singapur (6,6%).

Poradňu výživy v Topoľčanoch nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - výživová poradkyňa Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti - diagnostika inbody

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany