Nutričná špecialistka Ing. Jana Pastrnáková

Kto je odborník na výživu podľa platnej slovenskej legislatívy? Na Slovensku za posledných desať rokov  nastal výrazný nárast "víkendových odborníkov na výživu" a poradcov takmer v každom odvetví. Oblasť vedeckej výživy ľudí a služby výživového poradenstva nie sú žiadnou výnimkou. Z obchodného hľadiska sa poradcom na výživu môže stať naozaj každý. Stačí si založiť živnosť, keďže ide o voľný typ živnosti, ktorá nie je viazaná na príslušné vzdelanie. A tento zákonný deficit je žiaľ využívaný rôznymi výživovými poradcami.

Ing. Janka Pastrnáková | Nutričná špecialistka

Ing. Janka Pastrnáková | Nutričná špecialistka

Absolvent VŠ odboru Výživa ľudí | Ústav výživy a genomiky

Odborné vedomosti špecialistu na výživu:

 • definovať environmentálne a ekologické vplyvy na potravinový reťazec a kvalitu potravín
 • determinovať základné živiny a ich metabolické vzťahy v organizme
 • charakterizovať systém produkcie rastlinných a živočíšnych zdrojov výživy
 • opísať metódy hodnotenia rastlinných a živočíšnych produktov ako zdrojov potravín
 • definovať koncepciu biologickej bezpečnosti potravinových zdrojov
 • vysvetliť základy nutrigonomiky a epigenetiky
 • navrhnúť spôsob výživy podľa pohlavia, vekovej kategórie, fyziologického stavu a výkonu v zdraví a chorobe
 • definovať mikrobiologické a epidemiologické aspekty kvality potravinových zdrojov
 • vysvetliť poruchy metabolizmu živín vo vzťahu k výžive
 • definovať hygienickú kvalitu a genetickú bezpečnosť potravinových článkov
 • vysvetliť zásady prevencie chorôb z nadbytku a karencie, výživové a environmentálne faktory ovplyvňujúce zdravie ľudí
 • charakterizovať metódy hodnotenia nutričného stavu jednotlivých populačných skupín
 • určiť potrebu živín a energie a ich využitie organizmom
 • definovať zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov
 • opísať cudzorodé látky v potravinovom reťazci, mutagény a toxíny vo výžive
 • vysvetliť biochemické, fyziologické a psychologické princípy výživy a výživové štandardy

Zručnosti výživára špecialistu

 • získavať aktívnym spôsobom nové znalosti a informácie využívať ich pre rozvoj odboru
 • analyzovať a hodnotiť nutričný stav človeka, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov
 • aplikovať zásady BOZP
 • modelovať diétne režimy a výživové programy v populácii podľa veku, stavu výživy, fyzickej aktivity a iných špecifikácií
 • riadiť marketing a manžment výživy potravinových zdrojov
 • riadiť výrobné procesy a prevádzky prípravy potravín a jedál
 • riadiť nutričné režimy rôznych populačných skupín z hľadiska prevencie a manažmentu chorôb
 • pracovať s najnovšími nutričnými softvérmi
 • uskutočňovať výchovno-vzdelávacie aktivity a školenia v oblasti prevencie chorôb správnou výživou
 • poskytovať poradenstvo v oblasti výživy ľudí
 • zhotovovať jedálne lístky pre zdravých aj chorých ľudí
 • zabezpečovať a kontrolovať dodržiavanie správnych hygienických postupov pri príprave jedál a skladovaní potravín
 • spracovať zadanú tému a preukázať adekvátne schopnosti v danom odbore
 • aplikovať najnovšie informačné a komunikačné technológie a nutričné softvéry

Špecialisti na výživu a dietetiku

posudzujú, plánujú a realizujú programy na zlepšovanie vplyvu potravín a výživy na ľudské zdravie.

VYKONÁVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI

(a) usmerňovanie jednotlivcov, rodín a komunít v oblasti výživy, plánovania, stravovania a prípravy jedla s cieľom maximalizovať prínosy a znižovať potenciálne riziká pre zdravie;

(b) plánovanie stravovania a ponuky jedál, dohľad nad prípravou a podávaním jedál a monitorovanie príjmu a kvality potravy s cieľom poskytovať nutričnú starostlivosť v prostredí, kde sú ponúkané stravovacie služby;

(c) zber a posudzovanie údajov o zdraví a nutričnom stave jednotlivcov, skupín a komunít, na základe nutričných hodnôt podávaných a konzumovaných potravín;

(d) plánovanie a realizácia hodnotení výživy, intervenčných programov a vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom zlepšiť nutričné hodnoty u jednotlivcov a v komunitách;

(e) konzultácie s ďalšími zdravotníckymi pracovníkmi a poskytovateľmi starostlivosti s cieľom dosiahnuť diétne a nutričné potreby pacientov;

(f) vývoj a hodnotenie potravín a nutričných výrobkov spĺňajúcich požiadavky na výživu;

(g) výskum v oblasti výživy a šírenie zistení výskumu napríklad na vedeckých konferenciách.

Poradňu výživy nutričnej špecialistky nájdete tu:

meranie tela - diagnostika tela - chudnutie topoľčany - inbody meranie - inbody Topoľčany - dietológ Topoľčany - inbody meranie Topoľčany - inbody meranie Partizánske - poradňa výživy Topoľčany - chudnutie - dietologická poradňa Topoľčany - výživový poradca - špecialista na výživu - dexa scan Topoľčany - meranie tukov - meranie svalov - poradňa dietetiky - zdravé telo Topoľčany - poradňa výživy - poradňa prevencie nadváhy - dietológia Topoľčany - výživa detí - poradňa výživy dietológ - zdravá výživa - meranie Inbody - chudnutie Topoľčany - výživový poradca Topoľčany - poradca pre výživu Topoľčany - výživová poradkyňa - inbody - výživové poradenstvo - zdavá strava deti

Neváhajte ma kontaktovať

Ing. Jana Pastrnáková | Špecialista na výživu a dietetiku

Poradňa výživy, dietológie a prevencie nadváhy Topoľčany